tirsdag 16. desember 2014

Hvilke krav bør man stille til en utdanningsarrangør?

Kompetanse - Kvalitet - Sikkerhet

Det har den senere tiden blitt flere tilbydere  av besøks- og terapihundsutdanning i Skandinavia. Det finnes flere aspekter å ta i betraktning når man velger utdanningsarrangør. Her kommer noen spørsmål du kan stille deg selv før du melder deg på kurs.

- Følger utdanningen noen krav eller retningslinjer? Har arrangøren egne retningslinjer, følger man en nasjonal standard eller følger man bransjeorganisasjoners krav og retningslinjer?
- Følger man Socialstyrelsens veiledning? (Socialstyrelsen er tilsvarende det norske helsedirektoratet)
- Har instruktørene som utdanner deg og din hund relevant utdanning?
- Har instruktørene som utdanner deg og din hund egen praktisk erfaring fra arbeid med dyreassisterte intervensjoner?
- Hvor mange kurstimer med instruktør inneholder utdanningen?
- Hvilken støtte får du som deltaker hos utdanningsarrangøren?
- Innebærer din utdanning at du har mulighet til å bli medlem i en bransjeorganisasjon?
- Arbeider man for en felles og kvalitetssikret bransje?
- Utføres det egnethetstester?

Du får var du betaler for

Mange tar med sin uutdannede hund på arbeid og dette resulterer ofte i at hunden finner egne strategier på å håndtere situasjonen på arbeidsplassen. Ett scenario som vi håper aldri oppstår er om en hund skulle bite eller klare å velte en bruker. Noe så enkelt som en risp fra en uslipt klo kan gi skade på brukere. Alle ønsker å komme i arbeid så snart som mulig, men faktum er at du får hva du betaler for. Ett kort kurs innebærer ofte en lavere pris, men prisen du må betale er at du ikke får de verktøyene som du trenger for å arbeide på en sikker og trygt måte.

Dette vil kunne påvirke hele bransjens rykte og underbygge dens troverdighet samt besøks- og terapihundsekvipasjenes arbeidsmuligheter. Vi arbeider for en utdanning som skaper en trygghet mellom hund og fører og en ekvipasje som profesjonelt kan arbeide i ulike miljøer som kan være krevende for den vanlige familiehunden. I utdanningen lærer man seg å gjøre risikoanalyser og skape ett sikkert miljø.  Dette er ikke noe man får til på kun ett helgekurs. 

Hvilke rettigheter gir utdanningen deg?
Flere og flere arbeidsplasser og kommuner krever i dag at både hund og fører skal ha en solid utdanning for å kunne benytte hunden i arbeid. Våre utdanninger legger også vekt på at ekvipasjen skal være klar over dens ansvarsforhold, slik at det er avklart mellom ekvipasjen og arbeidsplassen dersom ett uhell skulle skje. 
Klarer dere diplomeringen?
Som hundefører må du også tenke over om din hund er egnet. Mange utdanningsarrangører utfører ikke egnethetstester eller utfører tester men slipper inn uegnede hunder for å tjene mer penger. Spørsmålet du bør stille deg selv er- kommer jeg til å bestå eksamen? Kommer du til å få avkastning på investeringen din? Hos oss i både Norske Terapihundskolen og Svenska Terapihundskolan tenker vi at egnethetstesten er ett verktøy for oss for å kartlegge hund og førers forutsetninger for å bestå utdanningen. Når vi egnethetstester en hund og fører og tar dem opp på kurs har vi også gjort en evaluering om at denne ekvipasjen har de forutsetningene som kreves for å kunne bli godkjent. 
Kvalitetssikring / krav til utdanning
Vi vil gjerne fortelle litt om hvordan vi tenker om kvalitetssikring og hvordan vi arbeider med Svensk Standard för utbildning av vårdhundsteam (SS 8760000:2013). Vi har per dags dato ikke ett tilsvarende offentlig dokument her i Norge, og vi har derfor valgt å arbeide etter den svenske standarden. 
Svensk Standard för vårdhund er ett dokument som setter krav og anbefalinger for utdanning av vårdhunder som skal arbeide innen eldreomsorg, demensomsorg og rehabilitering for voksne med ervervet hjerneskade. Dette er en standard som ble laget for å holde ett høyt kvalitativt nivå på ekvipasjene som arbeider innen disse brukergruppene. Standarden beskriver krav til forkunnskaper, utdanningsplan og kravspesifikasjon for teoretisk og praktisk prøve.  Standarden er ett bra dokument å følge men kan tolkes ulikt, og vi vil derfor tydeliggjøre hvordan vi ser på standarden og hvordan vi har valgt å bruke den som styrelsesdokument i alle våre utdanninger. 
Når man utdanner seg hos oss begynner man med:
Steg 1
  • – Egnethetstesten. En test hvor vi ser på hund og førers forutsetning for å gjennomføre utdanningen. Vi ser på hvordan hunden klarer de påkjenninger som den vil bli utsatt for i arbeid innen utdanning, helse og omsorg. Egnethetstestene er tilpasset kursene og vil variere noe avhengig om du tenker å utdanne deg til besøks- eller terapihund, eller om du ønsker å utdanne din hund til å arbeide med barn under 13 år.   

Steg 2
  • - Besøkshundutdanning. En utdanning som gir hund og fører gode forutsetninger for å kunne besøke institusjoner innen helse og omsorg. Dette er også første delen av terapihundsutdanningen. Besøkshundekvipasjen gjør enkle besøk som ikke er målrettede og som ikke krever dokumentasjon og evaluering. Besøkshunden kan være en personalhund som er med den ansatte for å blant annet motivere beboere/deltakere til sosialt samspill eller aktivitet. Mange som velger denne utdanningen ønsker også å arbeide som frivillig.
Steg 3
  • - Terapihundsutdanning. En utdanning som gir hund og fører gode forutsetninger for å arbeide profesjonelt med hundeassisterte intervensjoner. Hund og fører arbeider målrettet, dokumenterer og evaluerer intervensjonene. 

I våre utdanninger inngår disse emnene:
- Dyrevelferd og helse
- Hundens etologi (språk og atferd)
- Praktisk trening av hund
- Menneskers helse, etikk og verdier
- Kommunikasjon, hvordan vi møter og forholder oss til menneskene vi arbeider med
- Tjenestehundens intervensjoner skreddersydd til den enkelte
- Virksomhetsforlagt praksis 

Under besøkshundutdanningen får deltakerne en grunnkunnskap om disse emnene, mens vi under terapihundsutdanning går i dybden på disse emnene. Vi følger den svenske standarden både når det gjelder emner, studietimer og eksamenskrav. 
Hva kan man forvente seg av en ekvipasje?
Vi utdanner ekvipasjer til å arbeide som sosiale tjenestehundekipasjer. Som ekvipasje arbeider man enten selvstendig eller i samarbeid med fagfolk. Standarden beskriver hvilken kompetanse hund og fører skal ha ved eksaminering. Som arbeidsgiver er det viktig å være bevisst på hvilken øvrig kompetanse man ønsker av fører. Noen arbeidsgivere ønsker en spesifikk kompetanse hos fører som for eksempel sykepleier, ergoterapeut, pedagog og lignende. 
I standarden for vårdhund må man ha minst to års videregående utdanning samt to års yrkeserfaring innen helse og omsorg. Vi har valgt å avvike fra dette punktet på vår terapihundsutdanning ettersom vi har deltakere som har kompetanse innen andre områder, slik som pedagoger og andre ansatte innen oppvekst og utdanning. Dette innebærer ikke at vi har lavere krav til kvalitet eller kompetanse hos hundefører.
Det andre punktet som vi har valgt å avvike fra standarden på er kravet om å ha en etolog med minst ett år praktisk arbeid med sosiale tjenestehunder tilstede ved testsituasjonene. Vi har søkt lenge og grundig og fått beskjed av organisasjonen Sveriges Akademiska etologer at det ikke finnes noen etologer i Sverige som har denne kompetansen. Vi arbeider med å utdanne og skape kontakter som på sikt vil gi oss mulighet til å ta inn en etolog med kompetansen vi søker etter. 
Vi hever kvaliteten!
Vi har også valgt å ta stilling til de som velger å benytte hunder i arbeid med barn under 13 år. Standarden gjelder for arbeid med voksne mennesker og for å få arbeide med barn under 13 år krever vi at man skal utføre en egnethetstest for arbeid med barn, samt fullføre vår 6 dagers utdanning. Arbeid med barn er enormt krevende for hundene og det er få hunder som egner seg til å arbeide med barn. 
Vi er en stor familie - Videreutdanning
Vi ønsker å holde kontakten med våre ekvipasjer. Nettverk er veldig viktig ettersom man er alene i sitt arbeid som hundefører. Vår dialog med de som arbeider aktivt ute i forskjellige virksomheter gir oss mulighet til å kontinuerlig oppdatere og utvikle våre utdanninger i takt med at bransjen utvikles og nye områder må tas hensyn til. Vi vil etterhvert arrangere både utviklingstreff og workshops innen ulike tema. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar